הרשאה שימוש פרטנית לשימוש באתר הר הביטוח

מבוטח יקר,

בהתאם לדרישות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון הננו נדרשים לפני חידוש הביטוח לקבל את הסכמתך לביצוע בדיקת כפל ביטוחים על שמך, באתר "הר הביטוח".

על מנת לבצע בדיקה באתר "הר הביטוח" נדרשת הסכמתך/סירובך:

**אישור מתן הרשאה - מייפה את כוחה של כהן-גבעון סוכנות לביטוח (1994) בע"מ ח.פ. 511966483 לבצע חיפוש על שמך ועל שם ילדיך הקטינים באתר "הר הביטוח".

הרשאה זאת תעמוד בתוקף ל 5 ימי עבודה.

אנו מתחייבים:

  1. לעשות שימוש בנתונים שנמסרו לנו בהתאם להרשאה זו בלבד.

  2. שלא להחזיק בנתונים שנמסרו ולא לעשות בהם כל שימוש לאחר שיפוג תוקפה של הרשאה זו.

האם הונפק לך דרכון ב 3 שנים האחרונות?
האם יצאת מהארץ ב 3 שנים האחרונות?

נשלח בהצלחה!