top of page
Aerial Photo of a City

ביטוח רשויות מקומיות

כהן-גבעון בנתה ומפעילה מזה עשרות שנים תכנית ביטוח ייחודית ורחבה, המתחדשת מותאמת ומתעדכנת לפרקים, עבור רשויות מקומיות, רשויות שלטוניות, חברות כלכליות, תאגידי מים, מרכזי תרבות וספורט (מתנ"סים), מרכזים קהילתיים, מפעלי תרבות, חברות ממשלתיות, מוסדות חינוך וכיו"ב.

הטיפול בחוג לקוחות זה מתבצע באמצעות מחלקה ייחודית הנעזרת ביועצים משפטיים באופן צמוד לפתרון כל צרכי הרשות/לקוח. המחלקה הוקמה בשנת 1959 ובאמצעותה מבוטחות עשרות רבות של רשויות, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים, מזה עשרות שנים. המחלקה מאוישת על ידי אנשי מקצוע אשר צברו במהלך השנים ניסיון רב וייחודי בתחום ביטוח רשויות. המחלקה נחשבת כפורצת דרך ומובילה בתחום הביטוח המוניציפלי בישראל.

 

תכנית הביטוח כוללת:

 • ביטוח רכוש מורחב ביותר

 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 • ביטוח חבות מעבידים

 • ביטוח אחריות מקצועית של מגוון בעלי מקצוע ברשות

 • ביטוח כספים

 • ביטוח שבר מכני

 • ביטוח ציוד מכני הנדסי

 • ביטוח צי רכבים

 • ביטוח תאונות אישיות לנבחרי ציבור ונושאי משרה

 • ביטוח תאונות אישיות לספורטאים לפי תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994

 • ביטוח נושאי משרה מורחב ומותאם לשלטון המקומי והתחום הציבורי

 • ביטוח החזר הוצאות משפטיות / הגנה משפטית להליכים פליליים מסוימים מורחב ומותאם לתחום הציבורי

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811

bottom of page