Calculator

ביטוח אחריות מקצועית

רואה חשבון

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית רואה חשבון

הביטוח ניתן לבעלי רישיון בתוקף לראיית חשבון.

עלות הביטוח החל מ- 1,100 ש"ח.

הפוליסה מכסה את רואה החשבון בגין עיסוקים:

 • "ראיית חשבון" - כמובא בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.

 • ביקורת פנים

 • הנהלת חשבונות

 • עריכת דוחות כספיים

 • חשבות, ניהול כספים וחשבונאות ניהולית

 • שירותי מיסים, כולל יעוץ וייצוג, לרבות בפני המוסד לביטוח לאומי וברשויות אחרות

 • ייעוץ מקצועי לרבות תכנון ויעוץ כלכלי, יעוץ פיננסי, יעוץ מנהלי, יעוץ עסקי וייעוץ לארגון ושיטות (למעט פעילות של מנהל/דירקטור/יועץ השקעות הכפוף לתקנות רשות לני"ע)

 • שירותי טכנולוגיית מידע (IT)

 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות (ממ"מ)

 • מזכירות חברות

 • השתתפות בהכנת תשקיפים

 • נאמנויות מכל סוג

 • ניהול עזבונות, ניהול רכוש, כינוס נכסים, פירוק תאגידים

 • ניהול מטעם בית משפט, מטעם בעלי מניות ומנוי אחר לפי דין

 • עריכת סקרים וחקירות

 • חוות דעת כמומחה

 • הערכת שווי מניות ועסקים

 • בוררויות וגישור

 • כתיבה והדרכה מקצועית והנחלת ידע מקצועי

 • ביקורת חקירתית

 • גיוס הון

 • ניהול סיכוני שוק

 • כתיבה והכנה של מכרזים

 • עריכת דוחות כספיים ודוחות עיתיים אחרים

 • יעוץ לעמידה בנורמות של ממשל תאגידי

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

 • הגדלת גבולות אחריות

 • הרחבה לצד ג'

 • הרחבה לחבות מעבידים

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811