Revewing Graphs

ביטוח אחריות מקצועית

כלכלן

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית כלכלן

הביטוח ניתן לבעלי תואר ראשון לפחות בכלכלה או במנהל עסקים ממוסד אקדמי מוכר.  

עלות הביטוח החל מ- 5,130 ש"ח.

הפוליסה כוללת הרחבות ללא תוספת תשלום:

  • הרחבה לצד ג'

  • אובדן מסמכים

  • הגנה משפטית בהליכים פלילים

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

  • הגדלת גבולות אחריות

הביטוח אינו כולל כיסוי ל:​

  • פעילות ככונס מפעיל או כחשב מלווה.

  • ייעוץ מס, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ השקעות בשוק ההון, ייעוץ השקעות בתחום הנדל"ן או כל ייעוץ אחר בהשקעות.

  • ייעוץ כלכלי לגופים פיננסים.

  • שירותי תכונה מכל סוג שהוא.

  • מצג נתונים בקשר הנפקת אג"ח/מניות/אופציות.

  • פעילות בקשר עם תשקיפים. 

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811