Crime Scene Investigation

ביטוח אחריות מקצועית

חוקר פרטי

אנחנו מודעים לכך שבעלי מקצועות חופשיים חשופים, מדי יום, לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל ו/או טיפול חסר (השמטה) אשר נגרמו בתום לב. על מנת להימנע מהסיכונים הכרוכים הננו ממליצים לרכוש ביטוח שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה הביטוח מכסה?

פיצוי כספי לצד שלישי שהגיש תביעה משפטית נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית

כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית חוקר פרטי

 הביטוח ניתן לחוקר פרטי בעל רישיון תקף לביצוע העבודה.

עלות הביטוח החל מ- 2,430 ש"ח.

הפוליסה כוללת הרחבות ללא תוספת תשלום:

  • צד שלישי

  • הוצאות דיבה

  • הוצאות הגנה בהליכים פלילים

  • אחריות שילוחית בגין העסקת קבלני משנה

ניתן להרחיב כיסוי בתוספת פרמיה כמו:

  • הגדלת סכום גבולות אחריות

 

דגשים חשובים:

  • המבוטח הינו בעל רישיון חוקר פרטי בר תוקף ופעילותו כפופה לתנאי הרישיון.

שיטת העבודה שלנו

השוואת הצעות ממספר חברות

בניית מפרט ביטוחים מותאם אישית

הבנת צורכי הלקוח והערכת סיכונים

שיחה עם מומחה

צרו איתנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-17:00

גן תעשיה 9, ת.ד. 3040, עומר 8496500

פקס: 08-626-1120

דוא"ל: cg@c-g.co.il

טלפון: 073-239-0811