צד שלישי במסגרת דירה

מה עליך לעשות כאשר נגרם לצד ג' נזק שמקורו בדירה המבוטחת?

בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי לחבות כלפי צד ג', וכדי לאפשר לנו טיפול מהיר ויעיל בתביעתך, עליך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

הודעה על נזקים

אם פרצה דליקה בדירתך, אשר התפשטה וגרמה נזקים לצד ג' – הודע על כך למחלקת תביעות בסוכנותינו בטלפון 08-6261109 (ימים א'-ה' 8:30-17:00) על מנת שנשלח שמאי לבדיקת הנזק והערכתו. ניתן לפנות ישירות למוקד חברת הביטוח הפועל 24 שעות ביממה.

בכל נזק אחר שנגרם לצד ג' (רכוש או גוף), המכוסה עפ"י הפוליסה, ואשר הנך עלול להיחשב כאחראי לו חוקית – עליך להודיע, סמוך לאחר התרחשות הנזק, למחלקת תביעות בסוכנותינו.

מילוי טופס תביעה וצירוף מסמכים

מייד לאחר קרות מקרה הביטוח עליך למלא טופס תביעה על כל פרטיו, בכתב יד ברור וקריא.

היה והומצאה לך דרישת צד ג' בכתב – יש לצרפה לטופס התביעה, לרבות כל מסמך שנלווה אליה.

את הטופס יש לשלוח באחת הדרכים הבאות מחלקת תביעות:

  • דוא"ל: tviot@c-g.co.il
  • פקס: 08-6261119
  • כתובת למשלוח: ת.ד. 3040, עומר 8496901.

תהליך הטיפול בתביעה ובדיקת זכאות

עם קבלת טופס התביעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים בחברת הביטוח, יישלח אליך, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הטופס, מכתב המאשר קבלתו, ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

היה ותוגש לחברת הביטוח דרישה בכתב מאת צד ג' התובע פיצוי על נזקיו - בין במצורף לטופס התביעה ובין ישירות – יישלח לתובע, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת דרישתו, מכתב המאשר קבלתו, ובמידת הצורך, דרישה למידע ולמסמכים נוספים.

היה ומדרישת צד ג' התובע פיצוי על נזק שנגרם לו, יוודע לחברת הביטוח, לראשונה, אודות האירוע הנטען, ישלח אליך, תוך 7 ימי עסקים מיום קבלתה, מכתב לקבלת פרטים ממבוטח, בו תתבקש להעלות גרסתך לאירוע ולהתייחס לחבותך הנטענת.

בתוך 30 יום מיום קבלת מלוא המסמכים, יבוצעו הפעולות הנדרשות לברור הכיסוי הביטוחי, לבדיקת החבות והיקפה.

היה וצד ג' תובע העביר אלינו דרישתו - אזי, משהושלם הליך ברור תביעתו ותוכר זכאותו לפיצוי, נודיעך על כוונתנו לפצותו כמו גם שיעור הפיצוי. אם לא תודיענו על התנגדותך לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים מיום הודעתנו, תישלח לתובע הודעת פשרה ושטר פטור ליישוב תביעתו, כמוסכם עמו.

אם בתום ברור החבות יתברר, כי צד ג' התובע אינו זכאי לפיצוי - תשלח הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ובנוגע לקטינים - 7 שנים מיום הגיעם לגיל 18 שנים, וזאת בכפוף להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למחלקת תביעות בטלפון: 073-2390809 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

תביעות צד ג

תביעות צד ג' במסגרת ביטוח דירה