מה עושים במקרה של נזק לדירה?

הכיסוי במסגרת פוליסת דירה, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק למבנה דירתך ולתכולה שבה, בהתאם לכיסוי שרכשת ובהתאם לתנאי הפוליסה.

כדי לאפשר לנו טיפול מהיר ויעיל בתביעתך, עליך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

הודעה על נזקים

אם נגרם לך נזק (אש, פריצה, נזק טבע, אובדן וכו') פנה מיד למחלקת תביעות בסוכנותינו בטלפון מס' 08-6261109 לצורך רישום ההודעה ולקבלת הנחיות (שעות פעילות ימים א'-ה' 8:30-17:00). באפשרותך לפנות ישירות לחברת הביטוח המפעילה מוקד הפעיל 24 שעות ביממה.

במקרה של פריצה לדירתך, גניבה או אובדן, עליך להודיע למשטרה ולהעביר למחלקת תביעות את האישור על הגשת התלונה.

אם נגרם נזק מים למבנה כתוצאה מהתבקעות צנרת - בדוק אם רכשת בפוליסה את הכיסוי "שירותי תיקון אינסטלציה". אם קיים בפוליסה הסדר כזה, עליך להתקשר למבצע השירות.

עם קרות מקרה ביטוח עליך לפנות למחלקת תביעות בטלפון. נציגי המחלקה יערכו בדיקה ראשונית של הפוליסה והכיסויים הרלוונטיים למקרה. במידה והוחלט על מינוי שמאי, יופנה אליך שמאי מרשימת השמאים של חברת הביטוח (והקרוב לאזור מגוריך) אשר יבקר במקום תוך זמן סביר מההודעה.

תהליך הטיפול בתביעה ובדיקת זכאות

עם קבלת טופס התביעה למחלקת תביעות והעברתו לחברת הביטוח בצירוף מסמכים רלוונטיים, ישלח אליך בהקדם האפשרי ע"י חברת הביטוח מכתב המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

בתביעות בהן מעורב שמאי - תונחה על ידי השמאי בכל הנוגע למסמכים הנדרשים להמשך הטיפול.

תוך 30 יום מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך, יבוצעו הפעולות הנדרשות לברור היקף זכאותך לתגמולי ביטוח, החבות והיקפה בהתאם לפוליסה שרכשת.

משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לפיצוי, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום.

אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לפיצוי, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח וזאת בהתאם להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למחלקת תביעות בטלפון: 073-2390809.

מה עושים במקרה של נזק לדירה

מה עושים במקרה של נזק לדירה?

איך מגישים תביעה בנזק לדירה

סרטון הסברה - איך מגישים תביעה בנזק לדירה