ביטוח עמותה

בבואנו להתאים ולתפור חליפת ביטוח לעמותה או מלכ"ר יש תמיד לקחת בחשבון כי ניהול וחברות בעמותה כפוף לחוק העמותות, חוקים ותקנות בגינם קיימים חיובים החלים על העמותה ובין היתר גם על חבריה ומנהליה העשויים להגיע לפתחם במקרה של נזק חלילה או ניהול לא תקין רשלנות ומחדל.

מותר לציין כי גם מי שעושה את עבודתו בהתנדבות, עלול לשלם מכיסו בגין טעות או מחדל גם אם הדבר נעשה בתום לב ובכוונה טובה, על אחת כמה וכמה אם עבודתו נעשתה בתשלום. בחוק העמותות ישנה שורה אחת המתייחסת לאחריותם של חברי הועד: "על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית". לעומת זאת על פי חוק החברות, כל נושאי משרה (מקביל לחבר ועד העמותה) מחויב לפעול על פי חובות הזהירות, המיומנות והאמונים כלפי החברה. בתי המשפט מסתמכים במקרים רבים על חוק החברות מכוון שלא נקבעו כללים ספציפיים בחוק העמותות.

לאחרונה תוקן חוק העמותות ונרשם סעיף 64א. עבירות של אחריות קפידה [תיקון: תשנ"ו]. (א) עמותה שהפרה אחת מחובות אלה, דינה ודין כל אדם שהיה אחראי להפרת החובה - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977: כלומר, כל חבר ועד אשר נעשה כלפיו מחדל או מעשה, הגרם לו עוול אזרחי או פלילי יוכל לתבוע סעד או פיצוי על פי החוק.

בעמותות אשר מקבלים תרומות ממוסדות ממשלה ושמתנהלות כלפי ציבור רחב, קיים סיכון בניהול כספי העמותה. כל טעות בתום לב בניהול הכספים עלולה לגרום לתביעה כנגד חברי הועד המנהל או חברי ועדת כספים וכמובן כלפי כל מי שקשור לנושא.

בכדי להגן על כיסם של בעלי התפקידים המנהלתיים, על העמותה לרכוש ביטוח אשר יגן על נושאי המשרה שלה העוסקים במלאכה בהתנדבות או בתשלום – ללא הבדל.

פוליסת הביטוח לנושאי המשרה שבעמותה אמורה לספק הגנה משפטית וכספית בעת שנושא המשרה ימצא עצמו נתבע בגין נזק שגרם בתום לב מעבודתו ופועלו במסגרת כלפי גורם חיצוני כלשהו לעמותה לרבות העמותה עצמה או מי מאורגניה ו/או חבריה.

סקירת הסיכונים והאפשרויות השונות במאמר זה הנה חלקית ותמציתית. כל מקרה מצריך בדיקת צרכים מעמיקה וקבלת חומרים מהעמותה ובראשם מאזנים מבוקרים בגין 3 שנות המס האחרונות ודוח מצב תביעות בגין כמה שיותר שנים אחרונות.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390888 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח עמותה ומלכר