ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מכסה את אחריותו של המעביד כלפי עובדיו, בגין פגיעה גופנית או מוות שייגרמו למי מעובדיו, כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם בשירות המבוטח וזאת מעבר לתשלום אשר ישולם כפיצוי לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי.

תנאי הכרחי הוא כי הביטוח יערך עבור כל עובדי המבוטח, המבוטח ביטח את כל עובדיו בביטוח לאומי כמתחייב בחוק וביטוח לאומי הכיר בתאונה/מחלה ופיצה את העובד. כאמור הפיצוי במסגרת הפוליסה הינו בגין תביעת עובד כנגד המעביד על סכומים שמעבר לפיצוי שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, אף אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח. כלומר, החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד. הפוליסה מכסה בנוסף גם הוצאות משפט להגנה מפני תביעה שהגיש העובד, שנפגע כאמור, המופנית נגד המעביד.

הפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מעבידים הינה פוליסה על בסיס יום האירוע, המכסה את אחריותו של המבוטח בגין אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, גם אם התביעה בגינם הוגשה לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

חשוב להדגיש כי ביטוח חבות מעבידים איננו מהווה תחליף לביטוח לאומי ועל המבוטח לשלם את דמי הביטוח הלאומי כחוק. הפוליסה תשלם אך ורק סכומים מעבר לאלו המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי או שהיו אמורים להיות משולמים על ידו אילו שילם המבוטח את דמי הביטוח הלאומי.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח חבות מעבידים
הצעה לביטוח מעבידים