ביטוח אחריות המוצר

פוליסת ביטוח אחריות המוצר מכסה תביעות שיוגשו בשל אחריות לנזק גוף ו/או רכוש שנגרם לצד שלישי בשל פגם במוצר אשר יצא מהחזקתו של המבוטח, ושיפוי לאותו גורם שנגרם לו נזק בשל הפגם במוצר.

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ-1980, על היצרן (או כל מי שמטפל, משווק, מתקין או מספק מוצרים) במדינת ישראל חלה חובת אחריות מוגברת בשל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר.

פוליסת הביטוח אינה מכסה אחריות לאיכות המוצר ו/או מצב בו המוצר אינו מתאים לייעודו התפעולי, הוצאות תיקון או השבה מהשוק של מוצרים פגומים, אלא אך ורק לחבות החוקית לשפות את צד שלישי אשר נגרם לו נזק בשל הפגם במוצר.

פוליסת ביטוח אחריות המוצר נדרשת ליצרנים, משווקים, מתקנים וספקים למוצר שלם או מוצר המהווה רכיב של מוצר אחר. יבואנים שמייבאים לישראל מוצרים מחו"ל למטרות מסחריות, מוגדרים כיצרנים לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. ספק של מוצר אשר לא יהיה ניתן לאתר את היצרן או את היבואן יהיה אחראי כלפי הנפגע לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. הספק יהיה פטור מאחריותו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים אם ימסור לנפגע, פרטים לפיהם יוכל לאתר את היצרן או את היבואן או את הספק שממנו רכש את המוצר. ליצואנים נדרשת הרחבה מיוחדת לביטוח חבות המוצר בחו"ל ובמקרים מיוחדים נרכש ביטוח חבות המוצר לפי הדין המקומי החל בארץ היצוא.

חברות הביטוח מתנות את הכיסוי בכך שבמועד קרות מקרה הביטוח נשא המבוטח ברישיון תקף מטעם הרשויות המוסמכות לייצר את המוצר. בפוליסה קיים תנאי מיוחד הקובע, כי אם המבוטח גילה, כי מוצר גרם או עשוי לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו - עליו להפסיק מיד את ייצורו, מכירתו ואספקתו. על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים כדי להחזיר לידיו כל מוצר פגום שיצא משליטתו ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו.

דוגמא לעניין האחריות בשל המוצר ניתן למצוא במקרה המפורסם של "פרשת רמדיה".

>> חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם-1980

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח חבות מוצרים
הצעה לביטוח בית עסק